1) Rëndësia e politikës së përpunimit të informacionit personal

Ne në Medit janë të përkushtuar për të mbrojtur privatësinë tuaj në përputhje me ligjet që lidhen me mbrojtjen e informacionit personal, të tilla si Ligji për Mbrojtjen e Informacionit Personal, Promovimi i Rrjetit të Komunikimit të Informacionit, Ligji për Mbrojtjen e Informacionit, etj. Kjo Politikë e Privatësisë përshkruan mënyrat në të cilat informacioni rreth personat individualë mund të mblidhen, përdoren, zbulohen, transferohen dhe ruhen nga Medit, dhe masat që po merren për të mbrojtur informacionin tuaj personal. 

 

Kjo politikë e privatësisë zbatohet për informacionin e mbledhur në faqet tona të internetit (www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, email.www.medit.com, support.www.medit.com, partner.www.medit.com), përmes shërbimeve tona të abonimit dhe kur regjistroheni për shërbimet tona softuerike (Medit Link dhe colLab).

 

Kjo politikë e privatësisë mund të ndryshohet, modifikohet ose përditësohet ndryshe në çdo kohë, pa njoftim paraprak. Versioni i fundit i aplikueshëm mund të aksesohet në çdo kohë https://www.www.medit.com/privacy-policy. Kjo politikë është në fuqi që nga 1 janari 2018.

 

Ky njoftim i privatësisë do t'ju njoftojë për sa vijon:
• Mbledhja e të dhënave personale
• Përdorimi dhe shpërndarja e të dhënave personale
• Siguria e informacionit tuaj personal
• Transferimi ndërkombëtar i informacionit
• Ruajtja dhe shkatërrimi i informacionit personal
• Si të aksesoni dhe kontrolloni të dhënat tuaja personale
• Politika e cookies
• Lidhje me faqet e tjera të internetit

â € <

2) Mbledhja e të dhënave personale:

Ne po mbledhim emrin, ID, emailin dhe numrat e telefonit për qëllime të menaxhimit të bazës së të dhënave tona të kontakteve. Ju gjithmonë do të informoheni për çdo koleksion të të dhënave personale për ju. Ne kemi vetëm akses në/mbledhim informacione që ju na jepni vullnetarisht përmes emailit ose kontakteve të tjera të drejtpërdrejta nga ju. Ne nuk do t'ia shesim apo publikojmë këtë informacion askujt.

joMedit Menaxhimi i AnëtarësimitArtikujt që do të mblidhenPeriudha e mbajtjes
Medit Link Menaxhimi i Anëtarësisë Emri, E-mail, Fjalëkalimi [opsionale]Foto, informacioni i pagesës (banka, numri i llogarisë, mbajtësi i llogarisë), numri i regjistrimit të biznesit Deri në tërheqjen e anëtarësimit 
Medit Qendra e ndihmës (Mbështetja e klientit) Emri, E-mail, Fjalëkalimi [Opsionale] Foto, Numri i Telefonit Deri në tërheqjen e anëtarësimit 
Medit Link Marketing Email (vetëm për përdoruesit që kanë dhënë pëlqimin paraprak) Deri në tërheqjen e anëtarësimit 
Medit Portali Partner Emri, E-mail, Fjalëkalimi, Numri i telefonit, ID, Adresa (adresa e transportit) [Opsionale] DOGANIA NË NUMR Deri në tërheqjen e anëtarësimit 
3) Përdorimi dhe ndarja e të dhënave personale

Medit përdor të dhënat tuaja personale për:
• Të përgjigjemi në lidhje me arsyen që na kontaktuat
• Kontrolloni statistikat, monitoroni dhe gjurmoni raportet e përdorimit
• Zhvillimi dhe përmirësimi i produkteve
• Menaxhoni abonimet për buletinet
• Dërgo material marketingu (me pëlqim paraprak)
• Zhvillimi i iniciativave të tjera të marketingut
• Ruani preferencat tuaja personale
• Administroni llogaritë tuaja
• T'ju dërgojë komunikimet e shërbimit përmes postës elektronike (p.sh. përditësimet e softuerit)

Ne do të përdorim të dhënat tuaja personale për të dërguar materiale marketingu vetëm nëse keni dhënë pëlqimin tuaj të qartë.

â € <

4) Sigurimi dhe Besimi i Informacionit Personal

Ne nuk do të ndajmë informacionin tuaj me asnjë palë të tretë jashtë organizatës sonë pa marrë pëlqimin nga përdoruesi, përveç nëse është e nevojshme për të përmbushur kërkesën tuaj (p.sh. ndarja e informacionit tuaj me një shitës lokal pas një kërkese blerjeje) ose nëse na kërkohet të bëjeni këtë për shkak të një ligji në fuqi, urdhrit të gjykatës ose rregullores qeveritare.

Medit më tej i beson një pjesë të punës së kërkuar për ofrimin e shërbimeve kompanive të jashtme dhe mbikëqyr çështjet e nevojshme që kompanitë e besuara të trajtojnë në mënyrë të sigurt informacionin tuaj personal. Periudha e përdorimit të informacionit përfundon me tërheqjen e anëtarësimit ose përfundimin e kontratës.

Kompanitë e besuara përfshijnë kontraktorët e mëposhtëm:

 •  HubSpot (shërbim i porositur: emaile dalëse)
 •  Amazon (shërbim i porositur: funksionimi i shërbimit në internet)
 •  Zendesk (shërbim i porositur: mbështetja e klientit)
 •  Stripe (shërbim i porositur: Pagesa)

â € <

5) Siguria e të dhënave tuaja personale

Medit ndërmerr veprime administrative, teknike dhe fizike për të ndihmuar në mbrojtjen e informacionit tuaj personal nga aksesi, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Ne krijuam dhe zbatuam një plan të brendshëm menaxhimi për të siguruar mbrojtjen e të dhënave. Informacioni personal që jepni është i siguruar në serverët e kompjuterit në një mjedis të kontrolluar, të sigurt, të mbrojtur nga aksesi, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Masat e mëtejshme teknike të marra përfshijnë menaxhimin e të drejtave të aksesit në lidhje me sistemet e përpunimit të informacionit personal, instalimin e sistemeve të kontrollit të aksesit, enkriptimin e informacionit unik të identifikimit, instalimin e programeve të sigurisë, etj. Qasja në dhomat e ruajtjes që trajtojnë informacionin personal, si dhomat e kompjuterit ose dhomat e ruajtjes së të dhënave, kontrollohet.

6) Transferimi Ndërkombëtar i Informacionit

Për të lehtësuar operacionet tona globale, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në vende të treta. Kjo Politikë e Privatësisë do të zbatohet edhe nëse transferojmë të dhënat personale në vende të tjera. Ne kemi marrë masat e duhura mbrojtëse për të kërkuar që të dhënat tuaja personale të mbeten të mbrojtura. 

 

7) Ruajtja dhe Shkatërrimi i Informacionit Personal

Ne ruajmë të dhënat personale që ju na jepni kur kemi një nevojë të vazhdueshme legjitime të biznesit për ta bërë këtë (dmth për aq kohë sa kërkohet për t'ju kontaktuar në lidhje me Shërbimin e Abonimit ose shërbimet tona të tjera, ose sipas nevojës për të përmbushur detyrimet tona ligjore , zgjidhni mosmarrëveshjet dhe zbatoni marrëveshjet tona).

Informacioni personal do të ruhet derisa anëtarësimi të tërhiqet. Megjithatë, nëse ka një mosmarrëveshje të veçantë ose nëse me ligj është caktuar një periudhë tjetër, ajo do të mbahet brenda qëllimit të qëllimit. Informacioni i dhënë do të transferohet në një DB të veçantë dhe do të përdoret vetëm për qëllimin për të cilin mbahet, përveç rasteve kur parashikohet me ligj, dhe do të shkatërrohet brenda periudhës së përcaktuar. Nëse të dhënat personale që do të shkatërrohen janë në formën e një skedari elektronik, Medit do ta fshijë atë përgjithmonë në një mënyrë që nuk mund të rikthehet. Në rast të shënimeve joelektronike, materialeve të shtypura, shkrimeve ose mjeteve të tjera të regjistruara, dokumentet do të asgjësohen në përputhje me rrethanat.


8) Si të aksesoni dhe kontrolloni të dhënat tuaja personale

Ju keni të drejtat e mëposhtme për mbrojtjen e të dhënave:

 • Ju mund të kërkoni për qasje, korrigjim, përditësime, një urdhër për të ndaluar përpunimin ose fshirjen e informacionit tuaj personal. Megjithatë, Medit mund të refuzojë të pranojë kërkesën nëse ka dispozita të veçanta në ligj, nëse ekziston nevoja për të përmbushur detyrimet ligjore, ose nëse ekziston rreziku i dëmtimit të njerëzve të tjerë ose i cenimit të pajustifikueshëm të pronës ose interesit të të tjerëve. Kërkesa gjithashtu mund të pezullohet nëse çon në pamundësi për të përmbushur një kontratë, si për shembull mos ofrimin e shërbimeve për të cilat keni rënë dakord, dhe nëse nuk e keni shprehur qartë qëllimin tuaj për të përfunduar kontratën.
 • Ju mund të kundërshtoni përpunimin e informacionit tuaj personal, të na kërkoni të kufizojmë përpunimin e informacionit tuaj personal ose të kërkoni transportueshmëri të informacionit tuaj personal.
 • Nëse ne kemi mbledhur dhe përpunuar informacionin tuaj personal me pëlqimin tuaj, atëherë ju mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Tërheqja e pëlqimit tuaj nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e çdo përpunimi që kemi kryer përpara tërheqjes suaj, as nuk do të ndikojë në përpunimin e informacionit tuaj personal të kryer në mbështetje të bazave të ligjshme të përpunimit përveç pëlqimit.
 • Për të ushtruar ndonjë nga këto të drejta, ju lutemi kontaktoni MEDIT korp në mktg@meditcom.kinsta.cloud ose me postë në Medit corp, 8 (kati i 13-të), Yangpyeong-ro 25-gil, Yeongdeungpo-gu, Seul, Korea. Ne do t'i përgjigjemi kërkesës tuaj për të ndryshuar, korrigjuar ose fshirë informacionin tuaj brenda një afati të arsyeshëm kohor dhe do t'ju njoftojmë për veprimet që kemi ndërmarrë.
 • Gjithashtu, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës nëse besoni se çdo përpunim i të dhënave tuaja personale është shkelur. Për të mbrojtur informacionin tuaj personal dhe për të trajtuar ankesat e lidhura me to, ne kemi caktuar një person përgjegjës për menaxhimin e informacionit personal. Ju mund të njoftoni menaxherin tonë të informacionit personal JONGHWAN CHOI në privatësi @meditcom.kinsta.cloud për çdo ankesë lidhur me informacionin personal që rrjedh nga përdorimi juaj i Medit's shërbimet dhe ne do t'i përgjigjemi shpejt dhe në mënyrë adekuate ankesës suaj.
 • Për t'u çregjistruar nga komunikimet tona të marketingut, klikoni në lidhjen "çrebonohu" që ndodhet në fund të emaileve tona.

â € <

9) Politika e Cookies
 • Përditësimi i fundit: 2017.07.13
 • Medit Kompania ("ne", "ne" ose "jonë") përdor cookie në www.medit.com, blog.www.medit.com, info.www.medit.com, email.www.medit.com, support.www.medit. Të.
 • Politika jonë e "Cookies" shpjegon se çfarë janë "cookies", si i përdorim ne "cookies", si palët e treta me të cilat mund të bashkëpunojmë mund të përdorin "cookies" në shërbim, zgjedhjet tuaja në lidhje me "cookies" dhe informacione të mëtejshme rreth "cookies".​

​​

Cilat janë cookies?
 • Cookies janë pjesë të vogla teksti të dërguara nga shfletuesi juaj i internetit nga një faqe interneti që vizitoni.
 • Një skedar cookie ruhet në shfletuesin tuaj të internetit dhe lejon Shërbimin ose një palë të tretë t'ju njohin dhe ta bëjnë vizitën tuaj të ardhshme më të lehtë dhe Shërbimin më të dobishëm për ju. Ai identifikon kompjuterin tuaj, por nuk ju identifikon personalisht.
 • Cookies mund të jenë cookie "të vazhdueshme" ose "sesione".

â € <

Menaxhimi i cookies

Për të menaxhuar skedarët e skedarëve dhe teknologjitë e ngjashme të përdorura (pikselët e gjurmimit, fenerët e uebit, etj.) dhe pëlqimet përkatëse, ne përdorim mjetin e miratimit "Flamuri i vërtetë i kukive". Detajet se si funksionon "Flamuri i vërtetë i biskotave" mund të gjenden në https://devowl.io/rcb/data-processing/.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale në këtë kontekst janë Art. 6 (1) lit. c GDPR dhe Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesi ynë legjitim është menaxhimi i cookies dhe teknologjive të ngjashme të përdorura dhe pëlqimet përkatëse.

Sigurimi i të dhënave personale as nuk kërkohet kontraktualisht dhe as i nevojshëm për lidhjen e një kontrate. Ju nuk jeni të detyruar të jepni të dhënat personale. Nëse nuk jepni të dhënat personale, ne nuk do të jemi në gjendje të menaxhojmë pëlqimet tuaja.

 

Si të modifikoni cookie-t e kompanisë
 • Kur përdorni dhe aksesoni Shërbimin, ne mund të vendosim një numër skedarësh cookie në shfletuesin tuaj të internetit.
 • Ne përdorim cookies për qëllimet e mëposhtme: për të ofruar analitikë dhe për të ruajtur preferencat tuaja, duke përfshirë reklamat e sjelljes.
 • Ne përdorim si skedarë të sesionit ashtu edhe skedarë të përhershëm në Shërbim dhe përdorim lloje të ndryshme të kukit për të ekzekutuar Shërbimin.
 • Cookies thelbësore: ne mund të përdorim cookie thelbësore për të vërtetuar përdoruesit dhe për të parandaluar përdorimin mashtrues të llogarive të përdoruesve.

â € <

Biskota të palëve të treta

Përveç cookie-ve tona, ne mund të përdorim gjithashtu skedarë të ndryshëm të palëve të treta për të raportuar statistikat e përdorimit të Shërbimit, për të ofruar reklama në dhe përmes Shërbimit, etj.

â € <
Cilat janë zgjedhjet tuaja në lidhje me cookies?
 • Ju keni të drejtë të vendosni nëse do të pranoni ose refuzoni cookies. Nëse dëshironi të fshini cookie-t ose të udhëzoni shfletuesin tuaj të internetit që të fshijë ose refuzojë skedarët e skedarëve, ju lutemi vizitoni faqet e ndihmës të shfletuesit tuaj të internetit. Ju keni mundësinë që t'ju kërkohet sa herë që ruhet një cookie, të lejoni të gjitha skedarët e skedarëve si parazgjedhje ose të refuzoni t'i ruani ato në përgjithësi.
 • Megjithatë, ju lutemi vini re se nëse fshini skedarët e personalizimit ose refuzoni t'i pranoni ato, mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet që ne ofrojmë ose të ruani preferencat tuaja dhe disa nga faqet tona mund të mos shfaqen siç duhet.
â € <
Mund të mësoni më shumë rreth cookies nga faqet e mëposhtme të internetit të palëve të treta:

Gjithçka rreth cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Iniciativa për Reklamim në Rrjet: http://www.networkadvertising.org/

 

10) Instalimi dhe funksionimi i pajisjeve të përpunimit të të dhënave të imazhit

Medit do të instalojë dhe përdorë pajisje për përpunimin e informacionit të imazhit për sigurinë e objekteve, parandalimin e zjarrit, parandalimin e krimit, etj. dhe ka vendosur udhëzime të veçanta operimi për mbrojtjen e informacionit video. Përdoruesit mund të kërkojnë qasje në informacionin e imazhit personal dhe, nëse është e nevojshme për përfitimin e situatës urgjente, një përdorues mund të ketë akses në informacion. Megjithatë, nëse të dhënat e imazhit personal shkatërrohen pas skadimit të periudhës së ruajtjes, ose nëse ka një arsye të vlefshme për të refuzuar kërkesën, Medit mund të refuzojë kërkesën, duke përfshirë aksesin në informacionin personal të videos.

 

11) Zyrtari kryesor i privatësisë dhe personeli përgjegjës

Medit ka caktuar personat e mëposhtëm si Kryeshefi i Privatësisë dhe Menaxher i Informacionit Personal. Ata janë përgjegjës për t'iu përgjigjur Medit kërkesat e përdoruesve në lidhje me informacionin personal dhe zgjidhjen e çdo ankese të lidhur.

Shefi i privatësisë
Emri: Inhaeng Cho
Përkatësia: Ekipi i Strategjisë së Informacionit
Email: privatësi @meditcom.kinsta.cloud

Nëse keni nevojë të raportoni ose konsultoni për shkelje të tjera të privatësisë, ju lutemi kontaktoni organizatat e mëposhtme:

 

12) Detyrimi për të njoftuar përpara ndryshimit

Përdoruesit do të njoftohen për çdo shtesë, fshirje dhe/ose modifikim në këtë Politikë të Privatësisë përmes njoftimit të paktën shtatë (7) ditë përpara ndryshimit të planifikuar. Megjithatë, njoftimet për ndryshime që prekin të drejtat e rëndësishme të përdoruesve, duke përfshirë ndryshimet në informacionin e mbledhur personal ose në qëllimin e përdorimit të këtij informacioni, do të dorëzohen të paktën tridhjetë (30) ditë përpara ndryshimit të planifikuar. Në raste të tilla, pëlqimi i përdoruesve mund të merret edhe një herë sipas nevojës.

Scroll to Top